ALGEMENE VOORWAARDEN sur5specialforces / Buddy2sur5 V.O.F.

Artikel 1. Definities  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: sur5specialforces /Buddy2sur5 V.O.F. die deze algemene voorwaarden beiden gebruiken voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 3. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 4. Deelnemer: degene die deelneemt aan een activiteit of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is; 
 5. Evenement: de activiteiten of  een coachtraject dat wordt georganiseerd door Opdrachtnemer. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtgever is gehouden de door Opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven, analyses, adviezen, plannen van aanpak, actieplannen, campagnes en formats zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en gecorrigeerd te retourneren.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Rechten van opdrachtnemer

Opdrachtnemer is gerechtigd om:

 1. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 2. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
 3. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd te wijzigen;
 4. Te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven en eventueel een trainer/coach tussentijds te vervangen. Door deze wijzigingen ontstaat er geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer dan wel opdrachtgever gemaakte kosten van welke aard dan ook.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, - handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten of producten, is en blijft opdrachtnemer de houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. 

Artikel 11. Incassokosten

In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

 1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan;
 2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deelname aan het evenement geschiedt voor eigen risico.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van deelnemer dan wel van opdrachtgever, tenzij de deelnemer dan wel de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het evenement.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 7. De deelnemer en/of de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aansprakelijkheid voor schade die hij/zij zelf lijdt en/of die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer dan wel opdrachtgever toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname en/of bezoek aan) het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de opdrachtnemer toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer en/of de opdrachtgever dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Op eerste verzoek van opdrachtnemer verstrekt deelnemer en/of opdrachtgever een kopie van de relevante polis aan opdrachtnemer.

Artikel 13. Deelname

 1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement plaatsvindt tenminste de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij schriftelijk anders is bepaald door opdrachtnemer.
 2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien de deelnemer het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld; het inschrijfgeld voor het evenement volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de eventueel aanvullende voorwaarden geldend voor het evenement.
 3. De deelnemer verklaart door inschrijving en/of opdrachtgever verklaart door inschrijving dat de deelnemer bekend is met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat deelnemer aan deze eis voldoet en zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

Artikel 14 Gebruik beeld- en geluidsmateriaal

 1. Deelnemer en/of opdrachtgever verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer en/of de opdrachtgever zichtbaar en/of hoorbaar is, zoals nader uiteengezet in lid 2 van dit artikel. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege opdrachtnemer en/of derden. 
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende een evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het evenement te (doen) maken, met inbegrip van deelnemers en/of opdrachtgevers. De deelnemer en/of opdrachtgever die deelneemt aan een evenement en/of een evenement bezoekt: a. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik – door opdrachtnemer en/of partijen die hiervoor toestemming van opdrachtnemer hebben verkregen – van naam, stem, portret en /of afbeelding en persona van deelnemer en/opdrachtgever door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend, voor eigen en/of commercieel gebruik; b. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd; c. stelt noch opdrachtnemer noch partijen die met toestemming van opdrachtnemer gebruik maken van voornoemd beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; d. doet jegens opdrachtnemer uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de evenementenlocatie waarbij deelnemer en/of opdrachtgever persoonlijk herkenbaar is; en e. erkent dat tevens een videobewakingssysteem operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens opdrachtgever in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de deelnemer en/of opdrachtgever gemaakt kunnen worden.
 3. Deelnemer en/of opdrachtgever erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege een deelnemer en/of opdrachtgever gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan opdrachtnemer; de deelnemer en/of de opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de deelnemer en/of de opdrachtgever gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

Artikel 15. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemers te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag voor zover dat betrekking had op nog niet uitgevoerde werkzaamheden door opdrachtnemer.
 2. Wanneer opdrachtnemer verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert opdrachtnemer het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.
 3. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject per mail te annuleren. De annulering is pas definitief na bevestiging vanuit opdrachtnemer.
 4. Restitutie van inschrijfgelden voor fysieke trainingen is niet mogelijk wanneer de Deelnemer/Deelnemend bedrijf zijn/haar deelname annuleert.
 5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject te voldoen.
 6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 18. Geschillenbeslechting 

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.